Poradenství v oblasti odpadového hospodářství

Poskytujeme poradenství v oblasti odpadového hospodářství. Základní povinností pro právnické nebo podnikající fyzické osoby, které nakládají s odpady, je postupovat v souladu s platnou legislativou. Povinnosti jsou nám dány zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nově zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a navazujícími vyhláškami, nařízeními, případně metodickými  pokyny ministerstva životního prostředí.

Služby

V rámci zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství Vám nabízíme:

Roční hlášení o odpadech

 • hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok dle zákona č. 185/2001 Sb. (za rok 2020)
 • hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok dle zákona č. 541/2020 Sb. (nejdříve za rok 2021)

Součástí této nabízené služby je:

 • registrace subjektu do Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP)
 • podání hlášení skrze ISPOP
 • komunikace s úřady

Průběžná evidence o odpadech

 • dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb.
 • dle § 94 zákona č. 541/2020 Sb. (nový zákon o odpadech) – ve znění prováděcí vyhlášky (v přechodném ustanovení dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., případně nové)
 • nastavení správného vedení evidence v souladu s platnou právní legislativou 
 • externí vedení průběžné evidence na základě průběžného zasílání dokladů o odpadech

Správné nastavení režimu odpadového hospodářství

 • zařazení odpadů dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb., následně dle přechodných ustanovení vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů)
 • označování shromažďovacích míst odpadu kategorie nebezpečné (identifikační listy nebezpečného odpadu, označení shromažďovacích prostředků)
 • plnění povinností v souladu s vodoprávními předpisy (záchytné vany, sorbenty atp.)
 • označování shromažďovacích míst odpadů kategorie odpadu ostatní

Zpracování základního popisu odpadu

 • zajišťujeme vypracování původní dokumentace odpadu

Povinnost vypracovat základní popis odpadu se vztahuje na všechny původce a oprávněné osoby dle zákona č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

Zpracování statistického výkazu „ODPADY“ pro Český statistický úřad

Zpracování výkazu pro Český statistický úřad, který zahájil sběr dat o druhotných surovinách a to pomocí úpravy stávajícího ročního výkazu o odpadech.

Kontakty

Ceník

Po zhodnocení Vašich požadavků Vám zašleme nezávaznou cenovou kalkulaci. Neváhejte nás kontaktovat.

Certifikáty

Přesunout se na začátek